Naam ondernemer
Volle-Kracht, handelend onder de naam Mengelmoes

Vestigingsadres
Gestelsestraat 1, 5615LA Eindhoven

Telefoonnummer
0654657711

Bereikbaarheid
maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres
info@mengelmoes-groentafel.nl

KvK-nummer
17127728

Btw-nummer
NL 810554707 B01


Algemene voorwaarden


Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-. garantie- en betalingsvoorwaarden van Mengelmoes akkoord gaat.

Mengelmoes behoudt zich het recht de leverings-*, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.

Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de factuur vermelde datum.


Artikel 1 Definities
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

- Mengelmoes is een handelsnaam van Volle-Kracht grafisch ontwerp, gevestigd te Eindhoven.

- De website : De website van www.mengelmoes-groentafel.nl, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van de op de website geplaatste links naar andere websites.

- Product: Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeen­komst tussen Mengelmoes en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.

- Klant: Iedere natuurlijke persoon die met Mengelmoes handelt. Als bedoeld in boek 7, titel ‘t, afdeling 9A BW.

 

Artikel 2 toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Mengelmoes en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
2. Algemene en/of bijzondere voorwaarden van de koper binden de verkoper niet, behalve als de verkoper de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen

1. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. Mengelmoes is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin. Voor de duidelijk­heid: de afmetingen en samenstelling van de plantenbakken staan omschreven. De afbeeldingen zijn derhalve enkel en alleen illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief omzetbelasting (btw).

 

Artikel 4 Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Mengelmoes de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden. Indien op verzoek van de klant door Mengelmoes een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Mengelmoes de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte. Hiermee komt de overeenkomst tot stand. Hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden en evenmin als zodanig worden aangeboden. Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. Daarnaast kan maatwerk niet geannuleerd worden.

 

Artikel 5 Levering

1. Mengelmoes zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de website van Mengelmoes aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. In geval van niet-tijdige levering is Mengelmoes eerst in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een nadere en redelijke termijn voor levering wordt gesteld die tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl de klant onverminderd tot afname is verplicht.
2. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Mengelmoes in overleg treden met de klant over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. Eventueel door Mengelmoes te vergoeden schade, zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig of niet- volledig geleverde producten.
3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Mengelmoes tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De klant dient bij levering te onderzoeken of de producten aan de over­eenkomst beantwoorden (juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc.). Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de klant daarop geen beroep meer doen indien hij Mengelmoes daarvan bij zichtbare gebreken niet binnen 2 werkdagen na levering, en bij onzichtbare gebreken binnen 2 dagen na ontdekking althans uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Voorts vervalt het recht van reclame van de klant, indien hij onvoldoende medewerking verleent aan Mengelmoes’ onderzoek naar de gegrondheid van de ingediende klacht. De klant zal Mengelmoes in de gelegenheid stellen om de producten te bezichtigen.
5. Wijziging van technische inzichten in de branche en/of van overheids­voorschriften komt voor risico van de klant. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleur­verschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.
6. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Mengelmoes.
7. Zijn geleverde producten gebrekkig en alle hiervoor genoemde procedure­voorschriften in acht genomen, dan zal Mengelmoes het gebrekkige product hetzij (doen) herstellen, hetzij vervangen door een niet gebrekkig product, hetzij het met de klacht overeenkomende bedrag aan de klant crediteren, zulks geheel ter vrije keuze van Mengelmoes. Mengelmoes is niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden schade terzake gebrekkige producten.

 

Artikel 6 Garantie

Op de door Mengelmoes geleverde producten wordt een aflopende garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een korte garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Mengelmoes overeengekomen garantietermijn. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Mengelmoes en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Mengelmoes, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

 

Artikel 7 Reclames

De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde mei de overeenkomst overeenstemt. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de order­bevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalings­verplichtingen op te schorten. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

 

Artikel 8 Overmacht

Mengelmoes is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Mengelmoes daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Mengelmoes geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Mengelmoes daaronder begrepen. Mengelmoes komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Mengelmoes haar verplichtingen had moeten nakomen. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

 

 

Artikel 9 Betaling

1. De aan de klant geleverde producten worden berekend tegen de prijzen van Mengelmoes voor de betreffende producten geldend op de dag van levering, ook als expliciet een andere prijs is overeengekomen. Is de in rekening gebrachte prijs meer dan 10% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft de klant het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden onverwijld nadat de klant van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. De klant is niet gerechtigd om de overeenkomst op deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of vracht­tarieven.
2. Alle prijzen zijn inclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege zoals deze ten tijde van de levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 3. Betaling aan Mengelmoes dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door Mengelmoes aan te geven wijze. Levering vindt eerst plaats nadat volledige betaling is ontvangen, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
4. De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. Mengelmoes is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van de klant heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die Mengelmoes of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan de klant.
5. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
6. Indien er goede grond bestaat te vrezen dat de klant haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van Mengelmoes op de klant terstond opeisbaar en is de klant verplicht op eerste verzoek van Mengelmoes terstond genoegzame en in de door Mengelmoes gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de klant daar niet aan heeft voldaan, is Mengelmoes gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
7. Indien Mengelmoes door het verzuim van de klant, niet zijnde een consument, genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratie­kosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, zo ook de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 250,00.
8. De klant kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een factuur binnen 8 dagen na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt de klant geacht ingestemd te hebben met de betreffende factuur.
9. Betalingen door of vanwege de klant strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door de klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsom men, ongeacht andersluidende aanwijzing van de klant.

 

Artikel 10 Geschillen Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank van ‘s-Hertogenbosch. Mengelmoes staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolgde de Wet bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen Mengelmoes en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Mengelmoes behoudt zich het eigendom voor van alle zaken, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn: de door de klant verschuldigde prestaties voor alle door Mengelmoes geleverde of te leveren producten; én alle vorderingen van Mengelmoes op de klant wegens het tekort­schieten van de klant in de nakoming van zijn verplichtingen.
2. Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft de klant geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op een retentierecht beroepen.

 

Artikel 12 Herroepingsrecht

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Mengelmoes behoeft uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien : - het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper. - het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn. - het product en/of de producten schoon zijn. - het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest. - bijbehorende montagematerialen, voor zover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. In geval van gebrekkigheid van geleverde producten, is de aansprakelijk­heid van Mengelmoes beperkt tot nakoming zoals de overeengekomen garantievoorwaarden. In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van Mengelmoes beperkt tot vergoeding van schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten. Voor overige schade, in welke vorm of van welke soort ook, is Mengelmoes niet aansprakelijk.
2. Mengelmoes is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, welke ontstaat in verband met door Mengelmoes (of door Mengelmoes ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van door haar of derden aan de klant geleverde producten.
3. In geen geval is Mengelmoes gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zijzelf ter zake van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Mengelmoes beperkt tot schade tot een maximum van de netto-factuurwaarde van de desbetreffende levering, doch in ieder geval tot een maximum van € 10.000,-, waaronder ontbindingsschade ook wordt begrepen.
4. Mengelmoes bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de klant kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Mengelmoes ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Mengelmoes.
5. Iedere aansprakelijkheid van Mengelmoes jegens de klant vervalt na verloop van 1 jaar nadat de producten aan de klant zijn geleverd.
6. Mengelmoes is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Mengelmoes, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Mengelmoes kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoer­maatregelen, tekortkomingen aan de zijde van door Mengelmoes ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. Mengelmoes kan zich ook op overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat Mengelmoes had moeten leveren.

 

Artikel 14- Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Met behulp van foto materiaal duidelijk de klacht in beeld te brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen product en/of producten teruggenomen.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.